NASTYRAY

#SavingHipHop #1nspirationIsFree

#FASHION : #BVSTYLES + #NASTYRAYI don’t always gamble but when I do I wear a flower tie / velvet shirt from my stylists Sushie Tran & bobbi vie.

#FASHION : #BVSTYLES + #NASTYRAY

I don’t always gamble but when I do I wear a flower tie / velvet shirt from my stylists Sushie Tran & bobbi vie.

  • 24 January 2014
  • 5